Jedná se o dvoulodní 5ti podlažní ocelovou konstrukci s rámy v příčném směru v modulu 2,5m, rozponech modulu rampy 6,04m a parkovacího stání 16,24m. Podlaha jednotlivých nadzemních pater je z železobetonových panelů spřažených s ocelovou konstrukcí. Podlahy v úrovni 1NP je tvořena zámkovou dlažbou na podkladních konstrukcích původní parkovací plochy. Konstrukční výška je 2,75m. Zavětrování je v podélném i příčném směru i ve střešní rovině pomocí ocelových rektifikovaných táhel. Štít u administrativní budovy je obložen sendvičovými panely v tl. 100 mm s požární odolností EI 15 DP1.  

Zastřešení objektu pomocí trapézových plechů s antikondezační úpravou.

Schodiště – železobetonové s ocelovým zábradlím, stěny schodiště – železobetonové prefabrikované stěny.

Požadavky požární odolnosti stavebních konstrukcí – PBŘS

Ocelové zábradlí je typovým systémem Goldbeck. Jižní fasáda je ztvárněna ocelovými panely.

Veškeré ocelové konstrukce mají povrchovou úpravu žárovým zinkováním. Veškeré spoje jsou šroubované.

Pilotáž  bude prováděna v souladu s ČSN EN 1536 „Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty“. Piloty budou vrtány z úrovně upraveného terénu ( HTÚ ) rotační technologií. – viz samostatná část PD.