Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku ve vlastnictví stavebníka, který se nachází ve západní části obce Opatov. Novostavba RD je na pozemku v podélné ose JZ – SV, zařazeném jako zemědělský půdní fond a je mírně svažitý, výškový rozdíl v podélné ose je cca 3m. Pozemek je napojen na stávající komunikaci – p.č. 837, vodovodní přípojku, přípojku plynu a zdroj elektrické energie. Dešťová voda bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. vsakována na pozemcích stavebníka. Splaškové vody budou jímány do vyvážecí jímky na pozemku stavebníka.