Jedná se o výstavbu rodinného domu na pozemku ve vlastnictví stavebníka, který se nachází v západní části obce Opatov - p.č. 596/14 v katastrálním území Opatov 711462. Pozemek je napojen na stávající komunikaci – p.č. 837, vodovodní přípojku, přípojku plynu a zdroj elektrické energie. Dešťová voda bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. vsakována na pozemcích stavebníka. Splaškové vody budou jímány do vyvážecí jímky na pozemku stavebníka.