Předmětem tohoto posudku je posouzení vlivu zastínění rodinného domu Boršov č.p. 57 výstavbou provozního areálu situovaného západně od RD č.p. 57. Jako stínící objekt byla vyhodnocena nově budovaná hala na místo demolované staré haly.

Z výsledku vyplývá:

- dle ČSN 73 4301, čl. 4.3.2 e  je splněna minimální doba proslunění 90 minut dne 1. března.

- vzhledem k tomu, že neznám dispozici rodinného domu Boršov č.p. 57, dá se předpokládat, že okno na jižní fasádě u západního rohu je taktéž oknem posuzované místnosti s kritickým bodem A a má celkovou plochu obdobnou maximální ploše dle kriteria ČSN 73 4301, čl. 4.3.2 b. Považovat se dá maximálně za prosluněnou pouze podlahová plocha, která je rovna maximálně desetinásobku plochy (vypočtené ze skladebných rozměrů) okenních otvorů a to je cca 10 x (1,800 x 1,200 + 1,500 x 1,200), což je rovno ploše 39,60 m2.

- Dle kriteria ČSN 73 4301, čl. 4.3.1 je byt prosluněn, je-li součet prosluněných podlahových ploch všech obytných místností roven minimálně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Vzhledem k tomu, že neznám dispozici RD č.p. 57, nemůžu tento bod vyhodnotit.

B1 (normální)

B2 (normální)

B3 (normální)

B4 (normální)