NÁVRH OPATŘENÍ ZABEZPEČENÍ SEDÁNÍ RD MANŽELŮ LANGEROVÝCH V PELHŘIMOVĚ

RD je poškozen poklesem východního rohu asi o 40-60mm. Pokles se projevuje nejen v základech a obvodových zdech porušením trhlinami, ale i poklesem podlah v přízemí a tím i roztrháním příček, deformací stropní konstrukce a tím související deformace a trhliny ve všech přilehlých zdech v 1. A 2. NP.

Na základě prohlídky staveniště a provedené sondě bylo možno stanovit následující:

1) v podloží se vyskytují do hloubky asi 2,2m navážky jílovitých hlín, podle ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy se dá zatřídit do zeminy jemnozrnných F6-F7, jílovitá hlína s nízkou až vysokou plasticitou, která je za suchého a přirozeného stavu stabilní, dostatečně pevná, ale při zvodnění je velmi náchylná na prosedání.

2) pod touto vrstvou navážek jílovitých hlín bylo naraženo na navážky složené ze škváry s charakterem jako písky špatně zrněné.

3) sonda byla provedena do hloubky 3,00m a nebylo možno dál stanovit mocnost navážek. V této vrstvě škvárové navážky se nevyskytovala podzemní voda.

4) dešťový svod je sveden do východního rohu objektua je veden vodorovnou větví do středu objektu. Tento svod je porušen a voda z tohoto dešťového svodu je příčinou vnikání vlhkosti do hlín uvedených v bodě 1

langer (normální)