Předmětem řešení je dokumentace pro provedení stavby „KP VZP ČR Jihlava“ – stavebně konstrukční řešení.

Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části pro provedení stavby zpracovaná firmou AS Projekt CZ s.r.o. z Pelhřimova.   

Stavba bude provedena na parcelách č. 3942/1 a 3942/2, v k.ú. Jihlava, v bývalých Jarošových kasárnách.

VZP PP (normální)